คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานสนับสนุนการนวดไทย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานสนับสนุนการนวดไทย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานสนับสนุนการนวดไทย ระดับ 3 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงหลักการปฎิบัติงานและผลการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อตัดสินใจในการทำงาน ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคในการทำงานเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย สามารถเตรียมความพร้อมของห้องและวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการนวดไทย รวมทั้งจัดเก็บห้องและวัสดุอุปกรณ์หลังการให้บริการนวดไทย และสนับสนุนการปฏิบัติงานการให้บริการนวดไทย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานสนับสนุนการนวดไทย ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการสนับสนุนการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-OJUG-191B เตรียมความพร้อมของห้องและวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการนวดไทย
HDS-UQLH-192B จัดเก็บห้องและวัสดุอุปกรณ์หลังการให้บริการนวดไทย
HDS-MEAD-193B สนับสนุนการปฏิบัติงานการให้บริการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ