Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานสนับสนุนการนวดไทย ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมความพร้อมของห้องและวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการนวดไทย
1
2
จัดเก็บห้องและวัสดุอุปกรณ์หลังการให้บริการนวดไทย
3
4
สนับสนุนการปฏิบัติงานการให้บริการนวดไทย
5
6

ยินดีต้อนรับ