คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้เชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนและทักษะการทำงานด้านการบริหาร การพัฒนางานเวชระเบียน และการนิเทศงานเวชระเบียน สามารถวางแผน ถ่ายทอด สอนงาน กำกับดูแลงานให้บรรลุตามแผน ประเมินผลงาน และพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชระเบียนไม่น้อยกว่า 4 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านข้อมูลสุขภาพ (3252)

1) นักเวชระเบียน

          2) นักเวชสถิติ

          3) นักสถิติ

          4) ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบข้อมูล สารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-SXKH-429A บริหาร และพัฒนางานเวชระเบียน
HLT-UWOF-430A นิเทศงานเวชระเบียน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ