คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการดำเนินการเก็บตัวอย่างและรักษาคุณภาพตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ด้านการดำเนินการรายงานผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านการการควบคุมคุณภาพของการทดสอบ ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และการมีทักษะด้านการพยาบาลสัตว์เบื้องต้น

  1. เป็นบุคคลที่มีความรู้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรง สนับสนุนการรักษาของสัตว ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์
  2. ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
  3. ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “นักเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับ 5” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          ประเภทที่ 1

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือ จบการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ

          ประเภทที่ 2

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีความรู้และทักษะทางด้านนักเทคนิคการสัตวแพทย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีใบรับรองประสบการณ์การทำงานสาขาที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขานักเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือทำหน้าที่ในลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแลของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-5-007ZA บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษและสถานที่ในห้องปฏิบัติการ
--ZZZ-5-007ZA ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามการสั่งตรวจของนายสัตวแพทย์
--ZZZ-5-007ZA เก็บตัวอย่างและรักษาคุณภาพตัวอย่างวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
--ZZZ-5-007ZA รายงานผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
--ZZZ-5-007ZA ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นที่เข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0351-A : บริษัท แม็คเวท จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ