คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการจัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงานและประยุกต์ ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานเกษตรผสมผสาน สามารถจัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการจัดระบบกิจกรรมการเกษตรที่เกื้อกูลกัน และผสมผสานกระบวนการทางนิเวศวิทยาเพื่อการผลิตได้ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม มีทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    1. กลุ่มบุคคลในอาชีพเกษตรกร

                    2. มีประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกรอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          เกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-RTTA-197A จัดการการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ARC-ODLO-198A จัดการการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
ARC-OMDB-199A จัดการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ARC-BPJI-200A จัดการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ แบบผสมผสาน
ARC-LUHW-201A จัดการผสมผสานกระบวนการทางนิเวศวิทยาเพื่อการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0240-A : มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน

ยินดีต้อนรับ