คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนา ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนา ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้เชิงทฤษฏีที่นำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรม มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ
มีทักษะในการจัดการกลยุทธ์ การประเมินความเป็นไปได้ของสินค้า รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง คิดค้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง แก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้คำปรึกษาในงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด
แช่เย็น หรือ แช่แข็ง) ระดับ 6 จะต้อง
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ และมีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปี หรือ
1.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง) ระดับ 5 และต้องผ่านการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี หรือ
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง) ระดับ 6 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30105 วิเคราะห์และกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
30106 สื่อสารและติดตามสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ