คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า รวมถึงการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน
2. มีทักษะการอ่านและสื่อสารในการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
3. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
5. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ระดับ 2
     1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ อย่างน้อย 2 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
     1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตรงตามประเภทของยานพาหนะ
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ระดับ 2  จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจจัดส่งพัสดุ เช่น พนักงานปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ พนักงานควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อและขนย้าย พนักงานปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ พนักงานขับรถส่งสินค้า  พนักงานส่งสินค้า  พนักงานขับรถ  พนักงานจัดส่งสินค้า  เจ้าหน้าที่ขับรถ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งสินค้า พนักงานขับส่งสินค้า พนักงานรับ-ส่งสินค้า  พนักงานส่งเอกสารเอกสารและพัสดุด่วน เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า นักปฏิบัติงานขนส่ง   เป็นต้น
หมายเหตุ : 
N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-CKRE-235A จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-YQBA-236A บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-IIIK-237A จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-AORT-238A บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-CIFN-239A ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
LOG-FRZJ-246A รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
LOG-CCOC-254A ส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0228-A : สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ