คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           มีความรู้และทักษะในการประเมินความแตกต่างของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของอาหาร ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่นรสและรสชาติพื้นฐานของอาหาร  สามารถใช้อุปกรณ์และแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้อย่างถูกวิธี และสามารถปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร ธุรกิจอาหาร ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรืออุตสาหกรรมอาหาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-FID-2-042ZB ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารด้านประสาทสัมผัส
FPC-FID-2-043ZB ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ