คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ(การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ(การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้ สมรรถนะทางเทคนิค และทักษะทางเทคนิคในการเตรียมหม้อฆ่าเชื้อก่อนการใช้งาน และการควบคุมการทำงานของหม้อฆ่าเชื้อให้สอดคล้องตามปัจจัยวิกฤตของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ แก้ไขเบื้องต้นของการเบี่ยงเบนของกระบวนการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานวิธีการทำงาน มีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการกำกับ ดูแล ควบคุมกระบวนการทำงาน และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 4 จะต้อง
         1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ
         1.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถอ่าน ขียน สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือ
         1.3 สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort operator) หรือ หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่ต้องทดสอบการสอบข้อเขียน แต่ต้อง           ทดสอบการสอบสัมภาษณ์/การสาธิตการทำงาน/แฟ้มสะสมผลงาน
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ทั้ง 11 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AQP-4-019ZB ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-4-020ZB นำระเบียบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-4-021ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-4-022ZB ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-4-023ZB ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-4-024ZB ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
FPC-AQP-4-025ZB ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
FPC-AQP-4-026ZB วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขสาเหตุขั้นต้นของปัญหา
FPC-AQP-4-027ZB เตรียมหม้อฆ่าเชื้อก่อนการใช้งาน
FPC-AQP-4-028ZB ควบคุมการทำงานของหม้อฆ่าเชื้อให้สอดคล้องตามปัจจัยวิกฤตการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยความร้อน
FPC-AQP-4-029ZB แก้ไขเบื้องต้นการเบี่ยงเบนของกระบวนการฆ่าเชื้อตามวิธีการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ