คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านประเมินคุณภาพโลหะมีค่า การกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการประเมินค่าจากคุณภาพโลหะมีค่า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

6. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า อย่างน้อย 2 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ชั้น 5

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ชั้นที่ 5 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ชั้น 4โดยต้องมีใบรับรองผลงานเช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

4. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในชั้นที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ชั้น 5 ไว้อย่างน้อย 1 ปี หรือ สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้น


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ซึ่งมีหน้าที่ด้านประเมินคุณภาพโลหะมีค่าการกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการประเมินค่าจากคุณภาพอัญมณี โดยมีตำแหน่งงาน เช่น เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ นักตรวจสอบโลหะมีค่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะมีค่า ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลหะมีค่า ผู้บริหารงานด้านโลหะมีค่า และเจ้าของกิจการด้านโลหะมีค่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-5-030ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-5-031ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-5-032ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-5-033ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-5-034ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-5-035ZB กำหนดวิธีการประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-5-036ZB ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล
GEM-ZZZ-5-037ZB ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ