หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-ZZZ-5-036ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า2. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอัญมณี3. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชรชั้4. อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเครื่องประดับ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIA  และประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301021 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIA 1. ตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA 301021.01
301021 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIA 2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA 301021.02
301021 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIA 3. รายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA 301021.03
301021 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIA 4. ให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIA 301021.04
301022 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT 1. ตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT 301022.01
301022 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT 2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT 301022.02
301022 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT 3. รายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT 301022.03
301022 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT 4. ให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT 301022.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIA

        0.1 1. ตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA

        0.2 2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA

        0.3 3. รายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA

        0.4 4. ให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIA

    1.ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT

        0.5 1. ตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT

        0.6 2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT

        0.7 3. รายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT

        0.8 4. ให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT

(ข) ความต้องการด้านความรู้

สมรรถนะย่อย (EoC)301021 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIA301022 ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GITเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC)1. ตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA3. รายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIA4. ให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIA1. ตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT3. รายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIT4. ให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT           1. ตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT           2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT           3. รายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIT           4. ให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGITความรู้ที่ต้องการ (Knowledge)K1.1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบ GIAK1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ระบบประเมิน 4 CsK2.1 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าที่ลอกเลียนแบบK2.2 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAK3.1 ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAK4.1 ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIAK1.1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบ GITK1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ระบบประเมิน 4 CsK2.1 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าที่ลอกเลียนแบบK2.2 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GITK3.1 ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GITK4.1 ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ES1.1-1 ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAES1.2-2 แสดงวิธีการตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAES2.2-3 แสดงวิธีการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAES3.2-4 แสดงวิธีการรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAES4.1-5 แสดงวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAES1.1-6 ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GITES1.2-7 แสดงวิธีการตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GITES2.2-8 แสดงวิธีการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GITES3.2-9 แสดงวิธีการรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GITES4.1-10 แสดงวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIT (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)EK1.1-1  อธิบายการประเมินคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK1.1-2 อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK1.1-3 อธิบายวิธีการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ที่ลอกเลียนแบบEK1.1-4 อธิบายวิธีการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพEK1.1-5 อธิบายวิธีการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK2.1-6 อธิบายการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK2.1-7 อธิบายวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIAEK1.1-8  อธิบายการประเมินคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK1.1-9 อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK1.1-10 อธิบายวิธีการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ที่ลอกเลียนแบบEK1.1-11 อธิบายวิธีการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพEK1.1-12 อธิบายวิธีการวิเคราะห์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK2.1-13 อธิบายการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIAEK2.1-14 อธิบายวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIA(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน2.1 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2.2 เอกสารการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านทักษะ.


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIAและประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIAโดยย่อมาจาก Gemological Institute of America เป็นสถาบันอัญมณีหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตลาดเครื่องประดับอัญมณีโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีสมรรถนะในการตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบGIA2. ประเมินคุณภาพโดยใช้ระบบ GIT โดยย่อมาจากGemological Institute of Thailandโดยอยู่ในการดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีสมรรถนะในการตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ประเมินคุณภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานระบบ GIT


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก            2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.2เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก            2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ