หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GEM-ZZZ-5-037ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ประเมินคุณภาพโลหะมีค่า ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า และการวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301061 ประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า 1. ประเมินคุณภาพจากการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่า 301061.01
301061 ประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า 2. ประเมินคุณภาพจากน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่า 301061.02
301061 ประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า 3. ประเมินคุณภาพจากความประณีตในการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่า 301061.03
301061 ประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า 4. ประเมินคุณภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่า 301061.04
301062 วิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า 1. ประเมินคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า 301062.01
301062 วิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า 2. ประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า 301062.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า

        0.1 1. ประเมินคุณภาพจากการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่า

        0.2 2. ประเมินคุณภาพจากน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่า

        0.3 3. ประเมินคุณภาพจากความประณีตในการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่า

        0.4 4. ประเมินคุณภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่า

    1.วิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า

        0.5 1. ประเมินคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า

        0.6 2. ประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

สมรรถนะย่อย (EoC)301061 ประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า301062 วิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC)1. ประเมินคุณภาพจากการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่า2. ประเมินคุณภาพจากน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่า3. ประเมินคุณภาพจากความประณีตในการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่า4. ประเมินคุณภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่า1. ประเมินคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า2. ประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าความรู้ที่ต้องการ (Knowledge)K1.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่าK1.2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพจากการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่าK2.1 ความรู้เกี่ยวกับน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่าK2.2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพจากน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่าK3.1 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าK3.2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพจากความประณีตในการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าK4.1 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าK4.2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าK1.1 ความรู้เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าK1.2 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าK2.1 ความรู้เกี่ยวกับราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าK2.2ความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ES1.1-1 แสดงการประเมินคุณภาพจากการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่าES1.2-2 แสดงการประเมินคุณภาพจากน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่าES2.1-3 แสดงการประเมินคุณภาพจากความประณีตในการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าES2.2-4 แสดงการประเมินคุณภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าES3.1-5 แสดงการประเมินคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าES3.2-6 แสดงการประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)EK1.1-1 อธิบายการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่าEK1.1-2 อธิบายวิธีการประเมินคุณภาพจากการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่าEK2.1-3 อธิบายน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่าEK2.2-4 อธิบายวิธีการประเมินคุณภาพจากน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่าEK3.1-5 อธิบายกระบวนการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าEK3.2-6uงวิธีการือเพื่อตรวจสอบและระบุอธิบายวิธีการประเมินคุณภาพจากความประณีตในการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าEK4.1-7 อธิบายวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าEK4.2-8 อธิบายวิธีการประเมินคุณภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าEK1.1-9 อธิบายเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าEK1.2-10 อธิบายวิธีการประเมินคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าEK2.1-11 อธิบายเกี่ยวกับราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าEK2.2-12 อธิบายวิธีการการประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน2.1 เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ2.2 เอกสารการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านทักษะ.


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก) คำแนะนำการประเมินค่าจากคุณภาพโลหะมีค่า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า และการวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. การประเมินคุณภาพจากคุณค่าของตัวเรือนโลหะมีค่า โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีสมรรถนะในการประเมินคุณภาพจากการออกแบบตัวเรือนโลหะมีค่าการออกแบบโลหะมีค่าจะเน้นถึงความประณีตการสลักลวดลายและความเรียบร้อย และมีการออกแบบลักษณะของพื้นผิวเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นแบบผิวเงา แบบผิวด้านแบบผิวซาติน และอื่นๆการประเมินคุณภาพจากน้ำหนักของตัวเรือนโลหะมีค่าการประเมินคุณภาพจากความประณีตในการผลิตตัวเรือนโลหะมีค่าโดยจุดที่ควรสังเกตความประณีต คือบริเวณจุดเชื่อมต่อ ข้อต่อ และตัวสลักเนื่องจากจุดดังกล่าวจะแตกหักได้ง่ายและการประเมินคุณภาพจากวัสดุที่ใช้ผลิตตัวเรือนโลหะมีค่า2. การวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าโดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีสมรรถนะในการประเมินคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า และประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าโดยใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ ได้แก่ X-Ray Fluoresence และเครื่องมืออื่นๆ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก            2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน      18.2 เครื่องมือการประเมิน           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก            2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ