คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยมือขั้นสูง และการออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยมือขั้นสูง การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง และการเสนอแนวคิดการออกแบบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

6. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า อย่างน้อย 2 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ชั้น 6

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ชั้นที่ 6 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ชั้น 6 โดยต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ  หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

4. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับในชั้นที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ชั้น 6 ไว้อย่างน้อย 1 ปี หรือ สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้น


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ชั้น 5 ซึ่งมีหน้าที่ด้านการออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยมือขั้นสูง และการออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยมือขั้นสูง การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง และการเสนอแนวคิดการออกแบบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า โดยมีตำแหน่งงาน เช่น พนักงานออกแบบเครื่องประดับ พนักงานออกแบบเครื่องประดับอาวุโส และหัวหน้างานออกแบบเครื่องประดับ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-6-020ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-021ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-022ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-023ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-024ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-025ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยมือขั้นสูง
GEM-ZZZ-6-026ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยมือขั้นสูง
GEM-ZZZ-6-027ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
GEM-ZZZ-6-028ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
GEM-ZZZ-6-029ZB เสนอแนวคิดการออกแบบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ