คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยมือขั้นพื้นฐาน  การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยมือขั้นพื้นฐาน การออกแบบอัญมณีเครื่องประดับโลหะมีค่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และการออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงาน

3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ และให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน

4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

 

 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า อย่างน้อย 3 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างน้อย 3 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ระดับ 4

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ระดับ 4 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด  5  หน่วยสมรรถนะ

 

 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า ซึ่งมีหน้าที่ด้านออกแบบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยมือขั้นพื้นฐาน  การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยมือขั้นพื้นฐาน การออกแบบอัญมณีเครื่องประดับโลหะมีค่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และการออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โดยมีตำแหน่งงาน เช่น พนักงานออกแบบเครื่องประดับ  พนักงานออกแบบเครื่องประดับอาวุโส และหัวหน้างานออกแบบเครื่องประดับ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-4-001ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-002ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-003ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-004ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-005ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-006ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยมือขั้นพื้นฐาน
GEM-ZZZ-4-007ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยมือขั้นพื้นฐาน
GEM-ZZZ-4-008ZB ออกแบบอัญมณีเครื่องประดับโลหะมีค่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
GEM-ZZZ-4-009ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าล้วนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
GEM-ZZZ-4-010ZB ออกแบบเครื่องประดับโลหะมีค่าฝังอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ