คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำงานบริการต่างๆ ภายในร้านได้จากการวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะ และให้บริการ ตัด ซอยผม ดัดผม และยืดผมทั้งแบบธรรมดา และแบบถาวรได้ตามความต้องการของลูกค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

          1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่อเนื่องในอาชีพช่างทำผมไม่ต่ำกว่า 3 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และ

          2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1, 2 และ 3 หรือผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1, 2 และ 3 ในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 หรือ

          3. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ อื่น ในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          4. เป็นผู้ที่มีประวัติถูกเพิกถอนการรับรอง แต่พ้นระยะเวลาการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

          การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ

          กรณีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 และต้องการเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทำผมรวม 3 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างทำผมในร้านทำผม ช่างทำผมอิสระ ช่างเสริมสวยอิสระ

หมายเหตุ : หน่วยสมรรถนะทางเลือก (ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ ก่อนเริ่มการประเมิน)

          10204 ยืดผม (ธรรมดา และถาวร)

          10304 ดัดผม

          กรณีต้องการเพิ่มขอบข่ายการรับรองหน่วยสมรรถนะทางเลือก

          1. ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 แล้ว

          2. ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะทางเลือกที่ขอเพิ่ม และต้องผ่านตามเกณฑ์การประเมินของหน่วยสมรรถนะนั้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-4-115ZB ให้คำปรึกษาในการให้บริการ
HDS-BUE-4-116ZB ดัดผม
HDS-BUE-4-117ZB ตัดซอย
HDS-BUE-4-118ZB ยืดผม (ธรรมดา และถาวร)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0253-A : โรงเรียนเสริมสวยเดอะลุคส์
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0163-A : บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
CB-0025-A : บริษัท ชลาชล จำกัด
CB-0188-A : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
CB-0058-A : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ