คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถตัดผมทรงกลาง ตัดผมทรงสูง และตัดผมทรงแฟชั่นให้ลูกค้าได้ รวมถึงโกนหนวด เครา กันหน้าให้ลูกค้าได้อย่างสะอาด เรียบร้อย และทำหน้าที่ในการออกแบบและจัดทำเอกสารแบบฟอร์มประวัติของลูกค้าบนกระดาษหรือสื่อประเภทอื่นๆ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

          1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่อเนื่องในอาชีพช่างทำผมไม่ต่ำกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ

          2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1, และ 2 หรือผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 และ 2 ในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 หรือ

          3. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ อื่น ในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          4. เป็นผู้ที่มีประวัติถูกเพิกถอนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 แต่พ้นระยะเวลาการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

          การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ

          กรณีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 และต้องการเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทำผมรวม 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างทำผมในร้านทำผม ช่างทำผมอิสระ ช่างเสริมสวยอิสระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-3-131ZB ตัดผมทรงกลาง
HDS-BUE-3-132ZB ตัดผมทรงต่ำ
HDS-BUE-3-133ZB โกนหนวด, เครา
HDS-BUE-3-134ZB กันหน้า
HDS-BUE-3-135ZB ซ่อมแซมเบื้องต้นและ รักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย
HDS-BUE-3-136ZB ออกแบบเอกสารแบบฟอร์มประวัติของลูกค้า
HDS-BUE-3-137ZB จัดทำแบบฟอร์มประวัติของลูกค้าในรูปแบบกระดาษหรือสื่อประเภทอื่นๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0163-A : บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
CB-0188-A : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
CB-0058-A : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ