คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถให้คำปรึกษาและตัดผมทรงสูงให้ลูกค้าได้ รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผมให้เรียบร้อย และทำหน้าที่บันทึกและจัดเก็บประวัติลูกค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

          1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่อเนื่องในอาชีพช่างทำผมไม่ต่ำกว่า 1 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 และ

          2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 หรือผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 ในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 หรือ

          3. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ อื่น ในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          4. เป็นผู้ที่มีประวัติถูกเพิกถอนการรับรอง ในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 แต่พ้นระยะเวลาการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

          การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ

          กรณีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 และต้องการเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทำผมรวม 1 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างทำผมในร้านทำผม ช่างทำผมอิสระ ช่างเสริมสวยอิสระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-2-124ZB ตัดผมทรงสูง
HDS-BUE-2-125ZB ดูแล ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
HDS-BUE-2-126ZB ซ่อมแซม บำรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
HDS-BUE-2-127ZB ดูแล และจัดเก็บผลิตภัณฑ์
HDS-BUE-2-128ZB ดูแล และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทำผม
HDS-BUE-2-129ZB บันทึกประวัติลูกค้า
HDS-BUE-2-130ZB จัดเก็บประวัติลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0163-A : บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
CB-0188-A : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
CB-0058-A : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ