คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทขนมไทย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทขนมไทย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-288ZB จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-289ZB สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-290ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-3-291ZB พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-3-292ZB คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-3-293ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-294ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-295ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-296ZB วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-3-297ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-298ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-299ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-3-300ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-301ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-3-302ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-3-303ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-3-304ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-305ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-3-306ZB ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-3-307ZB ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-3-308ZB ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-3-309ZB ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-3-310ZB ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-3-311ZB ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-3-312ZB ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-3-313ZB ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-3-314ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-315ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0167-A : โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี

ยินดีต้อนรับ