คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น ควรประกอบด้วย การมีทักษะและความรู้ด้านการวางแผน  วิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอย่างน้อย 5 ปี และ
2) ผ่านการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า และ
3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ 030101 - 030102

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพคลังสินค้าซึ่งมีหน้าที่จัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี เช่น นักจัดการคลังสินค้า เจ้าหน้าที่วางแผนคลังสินค้า เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-4-092ZB วางแผนการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี
LOG-WII-4-093ZB ประเมินการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0393-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
CB-0072-A : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ยินดีต้อนรับ