คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 ควรประกอบด้วย การมีทักษะและความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอย่างน้อย 3 ปี และ
2) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 จำนวน 6 หน่วย คือ 030103 - 030108

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

   บุคคลในกลุ่มอาชีพคลังสินค้า ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-3-086ZB รับสินค้าด้วยเทคโนโลยี
LOG-WII-3-087ZB จัดเก็บสินค้าด้วยเทคโนโลยี
LOG-WII-3-088ZB เบิกจ่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยี
LOG-WII-3-089ZB บรรจุสินค้าที่เบิกจ่ายใส่บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
LOG-WII-3-090ZB ขนถ่ายสินค้าขึ้นรถขนส่งด้วยเทคโนโลยี
LOG-WII-3-091ZB ตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0393-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
CB-0072-A : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ยินดีต้อนรับ