คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิต ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและการใช้งานของระบบ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดย การตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตของระบบ ตรวจสอบการใช้ งานของอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ป้องกันระบบหลังการติดตั้ง การใช้งานของระบบไฟฟ้าและ ระบบสายดินหลังการติดตั้ง วิเคราะห์ ประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบและจัดทำรายงานการประเมิน รวมถึง สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการตรวจสอบการทำงาน ของระบบการเชื่อมต่อวงจรและการจ่ายไฟ ตรวจสอบคุณภาพของกำลังการผลิตของระบบ ตรวจสอบคุณภาพ ของการจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ ตรวจสอบคุณภาพการแปลงกระแสไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ วิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการประเมิน โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในการ บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 4 และระดับ 5

    หรือ กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 และระดับ 5 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 9 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะของ ระดับ 4 จำนวน 5 หน่วย ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย และระดับ 5 จำนวน 1 หน่วย

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน

4. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

    หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

5. ผู้ที่ผ่านการประมินจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มีอายุ 3 ปี

    หลักเกณฑ์ ในการต่ออายุหนังสือรับรองฯ หากยังคงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในอาชีพสามารถต่ออายุ ได้เลยโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินใหม่ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงาน หากไม่ได้ปฏิบัติงาน หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกิน 2 ปี จะต้องเข้าสู่การประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

       ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-SOL-6-007ZB ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ยินดีต้อนรับ