คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านไฟฟ้า ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านไฟฟ้า ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านไฟฟ้า ระดับ 7 สามารถปฏิบัติงานการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เลือก และมีทักษะการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนาองค์ ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านไฟฟ้า ระดับ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อย 5 ปี

2. มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน หรือวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส จากกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือ บุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ในตำแหน่งงาน วิศวกร ผู้จัดการ นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-7-006ZB สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-7-034ZB อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-7-035ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-7-036ZB อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-7-037ZB อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-7-038ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-7-039ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-7-040ZB วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ