คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการแต่งหน้า มีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า วิเคราะห์ผิวหน้า บำรุงผิวหน้า แก้ไขรูปหน้า  เสริมจุดเด่น แก้ไขจุดด้อยของใบหน้า ใช้สีสัน แสงและเงาช่วยในการแต่งหน้าอย่างมีมิติสวยงามตามกาลเทศะที่ต้องการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพแต่งหน้า ใช้เครื่องสำอางที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 5 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดย หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย     

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-3-014ZB วิเคราะห์สภาพผิวหน้า
HDS-BUE-3-096ZB วิเคราะห์ประเภทของใบหน้าและรายละเอียดแต่ละสัดส่วนของใบหน้า
HDS-BUE-3-097ZB พิจารณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าให้เหมาะสมกับผิวหน้า
HDS-BUE-3-098ZB แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา
HDS-BUE-3-099ZB แต่งหน้าเพื่อธุรกิจบันเทิง พิธีกร อ่านข่าว โฆษณาทีวี และภาพยนตร์ ภาพนิ่งโฆษณา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ