หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-098ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">แต่งหน้าพิ้นฐาน แต่งหน้าเจ้าสาว
แต่งหน้างานรับปริญญา จัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก ให้สวยงามเหมาะสมกับใบหน้า
สร้างสีสันบนใบหน้าเพื่อความสวยงามและปรับปรุง สัดส่วนที่บกพร่อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ Makeup Artist


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•    กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
•     คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
•    ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
•    พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558   
•    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
16211 จัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก ให้สวยงามเหมาะสมกับรูปหน้า 1. สามารถแก้ปัญหาทุกส่วนบนใบหน้าและสภาพผิวหน้าได้ด้วยการจัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม และปาก 16211.01
16211 จัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก ให้สวยงามเหมาะสมกับรูปหน้า 2. สามารถออกแบบการแต่งหน้าให้เข้ากับรูปหน้าได้ เสริมจุดเด่น และลดจุดด้อยของใบหน้าเดิมโดยการอกแบบทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก ให้สวยงาม 16211.02
16212 สร้างสีสันบนใบหน้าเพื่อความสวยงามและปรับปรุงสัดส่วนที่บกพร่อง 1. สามารถแต่งหน้าให้เหมาะสมกลมกลืนกับสัดส่วนของใบหน้า 16212.01
16212 สร้างสีสันบนใบหน้าเพื่อความสวยงามและปรับปรุงสัดส่วนที่บกพร่อง 2. สามารถให้คำแนะนำในการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของตัวเอง 16212.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ความรู้เกี่ยวกับสี การผสมสี การเลือกสีในโอกาสต่าง ๆ
เช่นกลางวัน กลางคืน หรือมีไฟส่องสว่างมากส่งผลให้สีที่แต่งหน้าไว้เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
    N/A
(ง) วิธีการประเมิน
    1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
    2. สอบสัมภาษณ์
    3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข)คำอธิบายรายละเอียด
มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้สี
การเลือกสีให้เหมาะสม
สามารถวิเคราะห์องค์รวมโดยรวมเพื่อให้การแต่งหน้าเหมาะสมกับเสื้อผ้า ใบหน้า
และ ทรงผม สามารถให้คำปรึกษาด้านความงามเพื่อแก้ปัญหาความงามให้ลูกค้าได้
แต่งหน้าพิ้นฐาน
แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้างานรับปริญญา จัดแต่งทรงคิ้ว ตา แก้ม ปาก
ให้สวยงามเหมาะสมกับใบหน้า สร้างสีสันบนใบหน้าเพื่อความสวยงามและปรับปรุง
สัดส่วนที่บกพร่อง 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
3. สาธิตการปฏิบัติงาน
 ยินดีต้อนรับ