หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สภาพผิวหน้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-014ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์สภาพผิวหน้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 5142 ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยสายตา
วิเคราะห์รายละเอียดของสภาพผิวแต่ละส่วนของใบหน้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ช่างแต่งหน้าพื้นฐาน Makeup Artist


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

•    พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
•    กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
•     คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
•    ข้อบัญญัติท้องถิ่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
•    พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
•    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
15111 วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยสายตา 1. วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยการใช้สายตา 15111.01
15111 วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยสายตา 2. วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยการใช้มือสัมผัส 15111.02
15112 วิเคราะห์รายละเอียดของผิวหน้าในแต่ละส่วนของใบหน้า 1. วิเคราะห์สภาพผิวแต่ละส่วนของผิวหน้า 15112.01
15112 วิเคราะห์รายละเอียดของผิวหน้าในแต่ละส่วนของใบหน้า 2. แก้ปัญหาของสภาพผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ 15112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผ่านหลักสูตรการเรียนจากสถาบันที่กระทรวงศึกษารับรอง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">สามารถรู้ลักษณะสภาพผิวจากการสัมผัสด้วยมือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับผิว ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
        N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
        N/A
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
    N/A
(ง) วิธีการประเมิน
    1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
    2. สอบสัมภาษณ์
    3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
    ทำการวิเคราะห์สภาพผิวและเค้าโครงหน้าเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวเพื่อใช้ในการแต่งบำรุงผิวและแต่งหน้า  วิเคราะห์ผิวหน้าด้วยสายตา วิเคราะห์รายละเอียดของสภาพผิวแต่ละส่วนของใบหน้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก
2. สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ