คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนต่อขนตา ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนต่อขนตา ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ ถ่ายทอดได้ ทำการสอนต่อขนตา  ทักษะ และความสามารถพิเศษในระดับสูงได้ และสร้างสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการต่อขนตา มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพการต่อขนตา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

          มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการต่อขนตาเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น

          สามารถแก้ปัญหาจากการต่อขนตาได้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพต่อขนตาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรม  แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนต่อขนตา ระดับ 4 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 8 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนต่อขนตา ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) สาขาอื่นได้หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนต่อขนตา ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-4-007ZB วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมต่อขนตา
HDS-BUE-4-056ZB วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชาหรือหัวข้อการฝึกอบรมต่อขนตา
HDS-BUE-4-057ZB กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต่อขนตา ให้มีความทันสมัย
HDS-BUE-4-058ZB จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมต่อขนตา
HDS-BUE-4-059ZB วางแผนการฝึกอบรมต่อขนตา
HDS-BUE-4-060ZB เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมต่อขนตา
HDS-BUE-4-061ZB ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมต่อขนตาตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
HDS-BUE-4-062ZB ประเมินผลการฝึกอบรมต่อขนตา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ