คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรี ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรี ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ ถ่ายทอดได้ ทำสื่อการสอนได้ ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ในการสอนได้ ทำการสอนเสริมสวยได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้ในวิชาชีพเสริมสวยที่ทำการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพเสริมสวยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรม

          แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เรื่องสารเคมี และเคมีภัณฑ์สำหรับการทำผม สามารถแก้ไขปัญหาผมเสียในรูปแบบต่าง ๆ ได้ มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ สุขอนามัยและความปลอดภัย ประเมินการสอนได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมสตรีระดับ 6 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผมระดับ 4 มาแล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 8 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนทำผมสตรีระดับ 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอื่นในสาขาวิชาชีพเสริมสวยได้ หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนเสริมสวย ระดับ 6 แล้ว

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-6-004ZB วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ วิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี การออกแบบทรงผม
HDS-BUE-6-036ZB วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชาหรือหัวข้อการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-6-037ZB กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคม
HDS-BUE-6-038ZB จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-6-039ZB วางแผนการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี ดัดผม ยืดผม การออกแบบทรงผม
HDS-BUE-6-040ZB เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมสอนวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-6-041ZB ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
HDS-BUE-6-042ZB ประเมินผลการฝึกอบรมวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ การทำเคมี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ