คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขานักบริหารธุรกิจเสริมสวย อาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขานักบริหารธุรกิจเสริมสวย อาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการบริหารงาน มีความรู้เฉพาะด้านการเสริมสวย ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารร้านทำผม ด้านทำเล็บ ด้านแต่งหน้า  ทั้งในด้านการบริหาร การบริหารบุคลากร และมีความรู้ในเรื่องสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในธุรกิจเสริมสวยเฉพาะด้าน เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจเสริมสวย ทักษะความสามารถของบุคลากรของธุรกิจเสริมสวยเฉพาะด้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจเสริมสวยเฉพาะด้าน มีความรู้เฉพาะทางเพื่อสามารถสร้างจุดยืนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจนั้น ๆ สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมของผู้นำ และมีความรู้และเข้าใจในการบริหารธุรกิจเสริมสวย

          สามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายกิจการธุรกิจเสริมสวยให้กว้างขวางออกไปในลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างยั่งยืน

1. มีทักษะการบริหารจัดการ และบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ทักษะการทำงานเป็นทีม

3. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน

4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม

5. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสิ่งใหม่ ๆ

6. บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพและความรู้ในการบริหาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย ระดับ 6 สามารถเข้ารับการประเมินได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะด้านเสริมสวยมาแล้ว จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด 7 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย ระดับ 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย ระดับ 6

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้จัดการด้านการเงิน (1211)
ผู้จัดการด้านการขายและการตลาด (1221)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BBE-6-002ZB กำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจ
HDS-BBE-6-009ZB กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ
HDS-BBE-6-010ZB บริหารจัดการธุรกิจเสริมสวย วางแผนการดำเนินธุรกิจและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของธุรกิจเสริมสวย
HDS-BBE-6-011ZB วางแผนทางการตลาดธุรกิจเสริมสวย
HDS-BBE-6-012ZB บริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจเสริมสวย
HDS-BBE-6-013ZB ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
HDS-BBE-6-014ZB ประเมินผลประกอบการของธุรกิจเสริมสวย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ