คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการหาสินค้า การขายสินค้า การส่งสินค้า การรับชำระค่าสินค้า การเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าเบื้องต้น โดยตระหนักถึงกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจ่ายภาษี การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการค้นหาแห่ลงเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซระดับการเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล เป็นทักษะอีคอมเมิร์ซ ขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมทั้ง ประชาชนทั่วไป

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ประชาชนทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECOM-ZZZ-1-001ZA ระบุหลักการใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ
ECOM-ZZZ-1-002ZA วิเคราะห์ตลาด หรือ กลุ่มเป้าหมาย
ECOM-ZZZ-1-003ZA สร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ
ECOM-ZZZ-1-004ZA ดำเนินการขายสินค้าและบริการ
ECOM-ZZZ-1-005ZA ดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ
ECOM-ZZZ-1-006ZA เลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ
ECOM-ZZZ-1-007ZA อธิบายกฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
EC-0002-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
EC-0001-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
EC-0003-A : สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

ยินดีต้อนรับ