หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ECommerce


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECOM-DWZF-005ไม่มี

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานพื้นฐานทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10051 เลือกวิธี Packaging เพื่อการจัดส่ง 1.1 ระบุชนิด Packaging หีบห่อสินค้าเพื่อการจัดส่ง 10051.04 121914
10051 เลือกวิธี Packaging เพื่อการจัดส่ง 1.2 เลือกวิธีการบรรจุสินค้าตามประเภท 10051.05 121915
10051 เลือกวิธี Packaging เพื่อการจัดส่ง 1.3 ระบุข้อควรระวังของบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า 10051.06 121916
10052 เลือกวิธีการขนส่งและติดตามสินค้า 2.1 ระบุวิธีการจัดส่ง ที่เหมาะสมกับชนิดของสินค้า 10052.04 121917
10052 เลือกวิธีการขนส่งและติดตามสินค้า 2.2 ระบุโครงสร้างราคาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและเงื่อนไขความรับผิดชอบต่อสินค้า 10052.05 121918
10052 เลือกวิธีการขนส่งและติดตามสินค้า 2.3 ระบุเครื่องมือในการติดตามสินค้า 10052.06 121919

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ปฏิบัติการใช้งานอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อินเทอร์เนตเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

วิธีการประเมิน

ประเมินบนระบบ Computer Base Test (CBT)


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

ไม่มี

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

ทำการวิเคราะห์ลูกค้า

ทำการวิเคราะห์การตลาด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1     เครื่องมือการประเมิน  

1. ปรนัย 4 ตัวเลือก

2. จับคู่ ตัวเลือก

3. เติมคำในช่องว่าง

4. เรียงลำดับขั้นตอน

ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ