หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบุหลักการใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ECommerce


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECOM-XPJM-001ไม่มี

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบุหลักการใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานพื้นฐานทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.1 ระบุประเภทลูกค้าได้ 10011.09 121883
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.2 ระบุสินค้าและบริการ 10011.10 121884
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.3 ระบุรูปแบบร้านค้าและช่องทางการขาย 10011.11 121885
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.4 ระบุวิธีการชำระเงินอย่างปลอดภัย 10011.12 121886
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.5 ระบุผู้ให้บริการขนส่ง 10011.13 121887
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.6 ระบุบรรจุภัณฑ์ 10011.14 121888
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.7 ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10011.15 121889
10011 ระบุระบบนิเวศ(Ecosystem) ของอีคอมเมิร์ซ 1.8 ระบุแหล่งเรียนรู้ และความรู้เพิ่มเติม ด้านอีคอมเมิร์ซ 10011.16 121890
10012 อธิบายหลักการอีคอมเมิร์ซ 2.1 ระบุข้อดี ข้อเสีย ของ อีคอมเมิร์ซ 10012.04 121891
10012 อธิบายหลักการอีคอมเมิร์ซ 2.2 ระบุแนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจ Offline สู่ อีคอมเมิร์ซ 10012.05 121892
10012 อธิบายหลักการอีคอมเมิร์ซ 2.3 ระบุโอกาสการใช้อีคอมเมิร์ซในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ 10012.06 121893

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  ปฏิบัติการใช้งานอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.    อินเทอร์เนตเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

วิธีการประเมิน

ประเมินบนระบบ Computer Base Test (CBT)


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

ไม่มี

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    ระบบนิเวศ(Eco system)ของอีคอมเมิร์ซ

2.    หลักการอีคอมเมิร์ซ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1  เครื่องมือการประเมิน  

1.    ปรนัย 4 ตัวเลือก

2.    จับคู่ ตัวเลือก

3.    เติมคำในช่องว่าง

4.    เรียงลำดับขั้นตอน

ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ