คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานในระบบผลิตน้ำประปาที่มีกำลังผลิตไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะมีสมรรถนะในการควบคุมระบบสูบน้ำดิบประปาชุมชน การจ่ายสารเคมีประปาชุมชน การควบคุมระบบผลิตน้ำประปาประปาชุมชน การสูบจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน รวมไปถึงการประกอบท่อที่จะใช้ในการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอาทิ การประกอบท่อโดยใช้เกลียว การประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง โดยสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา พนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 7 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
02212 ควบคุมระบบสูบน้ำดิบประปาชุมชน
02213 จ่ายสารเคมีประปาชุมชน
02214 ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาชุมชน
02401 บำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
03201 สูบจ่ายน้ำประปาชุมชน
04302 ประกอบท่อโดยใช้เกลียว
04303 ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง

ยินดีต้อนรับ