หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมระบบผลิตน้ำประปาชุมชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 02214

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
02214.01 ดูแลถังตกตะกอน

1. ตรวจความพร้อมท่อกวนเร็วได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2. ตรวจความพร้อมถังตกตะกอนได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

3. บ่งชี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับถังตกตะกอนและปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตาม

02214.02 ดูแลถังกรองน้ำ

1. เปิด-ปิดระบบวาล์วในการระบบกรองน้ำได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2. ระบุความผิดปกติการทำงานของระบบกรองน้ำได้อย่างถูกต้อง

3. ปรับระดับน้ำในถังกรองได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

4. ล้างชั้นทรายกรองได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5. เติมชั้นทรายกรองได้ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

02214.03 ดูแลถังน้ำใส

1. ตรวจความพร้อมของถังน้ำใสสิ่งตกค้าง และประตูน้ำได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2. ปรับระดับน้ำในถังน้ำใสได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

3. วัดคลอรีนหลงเหลือได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

02214.04 ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหลังการใช้งาน

1. ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง

2. เลือกใช้น้ำทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง

3. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดความปลอดภัย


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ