หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมระบบสูบน้ำดิบประปาชุมชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 02212

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
02212.01 ตรวจคุณภาพน้ำดิบ

1. วัดความความต้องการใช้สารส้มและปูนขาวของน้ำดิบได้อย่างถูกต้อง

2. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำดิบได้อย่างถูกต้อง

3. วัดค่าความขุ่น (Turbidity) ของน้ำดิบได้อย่างถูกต้อง

02212.02 ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม

1. อ่านค่าสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำดิบจากเนมเพลทได้อย่างถูกต้อง

2. อ่านค่าสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าจากเนมเพลทได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ที่แสดงภายนอกตู้ควบคุมได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ที่แสดงภายในตู้ควบคุมได้อย่างถูกต้อง

02212.03 เดินเครื่องสูบน้ำ

1. อ่านค่าโวล์ทมิเตอร์แอมป์มิเตอร์และหลอดไฟแสดงความพร้อมจากตู้ควบคุม ก่อนการเดินเครื่องสูบน้ำและเปิดเครื่องได้อย่างถูกต้อง

2. เติมน้ำให้เต็มท่อทางดูดและตัวเรือนสูบเพื่อไล่อากาศได้อย่างถูกต้อง

3. ควบคุมประตูน้ำหน้าเครื่องสูบน้ำก่อนการเดินและหยุดเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง

4. อ่านค่าเกจวัดแรงดันด้านดูดและด้านส่งได้อย่างถูกต้อง

5. วัดอัตราการไหลของน้าดิบที่สูบได้อย่างถูกต้อง

02212.04 บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

1. ระบุรายการตรวจสอบประจำวันได้อย่างถูกต้อง

2. ระบุรายการตรวจสอบทุก 6 เดือนได้อย่างถูกต้อง

3. ระบุรายการตรวจสอบประจำปีได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ