คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับประกอบท่อและกองเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อประปาได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานระบุรายการปริมาณท่อและอุปกรณ์ (BOQ) จัดซื้อ/จัดหา ท่อและอุปกรณ์ตามปริมาณและเวลาที่กำหนด จัดเก็บท่อพัสดุและอุปกรณ์ ประกอบท่อโดยใช้ความร้อน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แรงดัน และระดับน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตรวจสอบสุขาภิบาลแบบแยกส่วน ซ่อมและแก้ปัญหาชำรุดกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 2
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างวางท่อประปาภายในอาคาร ระดับ 1 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
•    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ทั้ง 10 หน่วย
 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคประปาและอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น คนงานก่อสร้าง ช่างประปา ช่างท่อ นายช่างประปา นายช่างโยธา เจ้าหน้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-YMQO-056A จัดทำรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์
PUM-GYFE-057A จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
PUM-EIUQ-058A จัดเก็บพัสดุงานท่อประปาภายใน
PUM-PDYX-059A ประกอบท่อโดยใช้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
PUM-EBIY-060A ประกอบท่อโดยใช้ความร้อนด้วยแก๊ส
PUM-TPPQ-061A ประกอบท่อโดยวิธีเชื่อมความร้อนแบบสอด
PUM-VHPB-062A ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
PUM-AUDQ-063A ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แรงดัน และระดับน้ำ
PUM-JMJR-064A ติดตั้งสุขภัณฑ์
PUM-YLZZ-065A ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลแยกส่วน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ