คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับประกอบท่อและกองเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อประปาได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานระบุรายการปริมาณท่อและอุปกรณ์ (BOQ) จัดซื้อ/จัดหา ท่อและอุปกรณ์ตามปริมาณและเวลาที่กำหนด จัดเก็บท่อพัสดุและอุปกรณ์ ประกอบท่อโดยใช้ความร้อน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แรงดัน และระดับน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ตรวจสอบสุขาภิบาลแบบแยกส่วน ซ่อมและแก้ปัญหาชำรุดกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2 ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ไม่ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1 แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 10 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
04305 จัดทำรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์
04306 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
04307 จัดเก็บพัสดุงานท่อประปาภายใน
04308 ประกอบท่อโดยใช้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
04309 ประกอบท่อโดยใช้ความร้อนด้วยแก๊ส
04310 ประกอบท่อโดยวิธีเชื่อมความร้อนแบบสอด
04311 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
04312 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมปริมาณ แรงดัน และระดับน้ำ
04313 ติดตั้งสุขภัณฑ์
04314 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลแยกส่วน

ยินดีต้อนรับ