คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการตรวจหาจุดท่อรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำประปาด้วยวิธีการ District Metering Area และควบคุมระบบ District Metering Area และสามารถจัดทำพื้นที่ย่อย District Metering Area วิเคราะห์หาจุดท่อรั่วด้วยระบบ District Metering Area ติดตามผล จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลในระบบ District Metering Area ได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 4
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
•    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกับการใช้เครื่องมือและวิธีการสำรวจหาท่อรั่ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคประปาและอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น ช่างประปา ช่างท่อ นายช่างประปา ช่างโยธา นายช่างโยธา หัวหน้าช่าง ช่างสำรวจหาท่อรั่ว เจ้าที่ตรวจสอบหาสิ่งรั่วไหลในระบบอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่จัดการน้ำสูญเสีย หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-YMWZ-049A ตรวจหาจุดท่อรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำประปาด้วยวิธีการ District Metering Area
PUM-CQPU-050A ควบคุมระบบ District Metering Area
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0206-A : การประปานครหลวง

ยินดีต้อนรับ