คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการสำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงและสำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่จุดท่อรั่วได้ตั้งแต่รวบรวบและสรุปข้อมูล ใช้เครื่องมือสำรวจหาจุดท่อรั่วชนิดดักฟังเสียงน้ำได้และชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างชำนาญ สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทำงานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจำของตนเองได้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 3 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
03301 สำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงน้ำ
03302 สำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์

ยินดีต้อนรับ