คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการสำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงและสำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่จุดท่อรั่วได้ตั้งแต่รวบรวบและสรุปข้อมูล ใช้เครื่องมือสำรวจหาจุดท่อรั่วชนิดดักฟังเสียงน้ำได้และชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างชำนาญ สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทำงานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจำของตนเองได้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคประปาและอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น ช่างประปา ช่างท่อ นายช่างประปา ช่างโยธา นายช่างโยธา หัวหน้าช่าง ช่างสำรวจหาท่อรั่ว เจ้าที่ตรวจสอบหาสิ่งรั่วไหลในระบบอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่จัดการน้ำสูญเสีย หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-CVHS-047A สำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงน้ำ
PUM-CPYC-048A สำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0206-A : การประปานครหลวง

ยินดีต้อนรับ