คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการเตรียมการเก็บตัวอย่างน้ำและการรวบรวมตัวอย่างน้ำ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการรับมอบหมายงานการเก็บตัวอย่างน้ำและวางแผนการทำงาน เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างน้ำ เตรียมเอกสารการส่งตัวอย่างน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำ รักษาสภาพตัวอย่างน้ำ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งสามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคประปาหรืออุตสาหกรรมผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่าน้อย 2 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ชั้น 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
02301 เตรียมการเก็บตัวอย่างน้ำ
02302 รวบรวมตัวอย่างน้ำ

ยินดีต้อนรับ