คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการเตรียมการเก็บตัวอย่างน้ำและการรวบรวมตัวอย่างน้ำ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการรับมอบหมายงานการเก็บตัวอย่างน้ำและวางแผนการทำงาน เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างน้ำ เตรียมเอกสารการส่งตัวอย่างน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำ รักษาสภาพตัวอย่างน้ำ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งสามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคประปาหรืออุตสาหกรรมผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่าน้อย 2 ปี
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 2 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 ทั้ง 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี บุคคลที่ปฏิบัติในงานตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-QYXM-018A เตรียมการเก็บตัวอย่างน้ำ
PUM-IQPX-019A รวบรวมตัวอย่างน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0206-A : การประปานครหลวง

ยินดีต้อนรับ