คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการวางแผนควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ สามารถทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพน้ำในแต่ละขั้นตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำประปาไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำประปา และยืนยันคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนกระบวนการผลิตน้ำประปาให้รู้สภาพน้ำในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ำได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในปริมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของผู้ใช้น้ำได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 4
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 3 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
•    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 2 หน่วย 
 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ บุคคลที่ปฏิบัติในงานตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-PCXT-022A ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
PUM-WBWS-026A ตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ