คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารดับเพลิง ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารดับเพลิง ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้มีคุณลักษณะในการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประเมินสถานการณ์อัคคีภัย ประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประเมินสมรรถนะความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประเมินการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการ เป็นผู้ประเมินความถูกต้องในการปฏิบัติได้ ทักษะและความรู้ สามารถสั่งการและปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สามารถพนักงานดับเพลิงหรือนายตรวจการป้องกัน สามารถตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ได้  (Inspector) มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านอัคคีภัย และมีความรู้ด้านการบริหารและจัดการสาธารณภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ระดับ 7 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ

2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ปี และ

3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

    3.1 หลักสูตรระดับอำนวยการ เช่น หลักสูตรผู้อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยขั้นสูงระดับ 1 หลักสูตรผู้อำนวยการดับเพลิง เป็นต้น และ

     3.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ เทคนิคผจญเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการอัคคีภัย หลักสูตรการควบคุมสั่งการระดับ 3 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 300 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 400 หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบเพลิงไหม้ หลักสูตรเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย หลักสูตรการระบายควัน หลักสูตรการกู้ชีพ กู้ภัย หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน หรือสถาบันจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นต้น จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงได้  

4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิง ระดับ 7 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน...11........หน่วยสมรรถนะ

5. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ระดับ 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

          6. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-7-052ZB พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-7-053ZB วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
DPM-FIR-7-054ZB แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
DPM-FIR-7-055ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-FIR-7-056ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุนแรงชนิดต่างๆ
DPM-FIR-7-057ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-7-058ZB ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-7-059ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-7-060ZB จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
DPM-FIR-7-061ZB ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
DPM-FIR-7-062ZB ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ