คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 3 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยและซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถจักรยานยนต์ วินิจฉัยและซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ วินิจฉัยและซ่อมระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ และวินิจฉัยและซ่อมระบบตัวถังรถจักรยานยนต์ โดยบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. การสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. การเรียนรู้
    4. การใช้เทคโนโลยี
    5. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 3 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 ก่อน
    2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 จำนวน 4 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-MTB-3-009ZB วินิจฉัยและซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถจักรยานยนต์
ASV-MTB-3-010ZB วินิจฉัยและซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ASV-MTB-3-011ZB วินิจฉัยและซ่อมระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ASV-MTB-3-012ZB วินิจฉัยและซ่อมระบบตัวถังรถจักรยานยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0298-A : วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
CB-0284-A : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ยินดีต้อนรับ