คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยสามารถดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Monitor และ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตั้งแต่การเตรียม ขนย้าย ติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลรักษา รวมถึงสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Runner อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 10 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Monitor และ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น Video Assistant หรือ Video Man เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-3-014ZB จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
-FIM-3-015ZB เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-3-016ZB เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-3-017ZB ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-3-018ZB ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-3-019ZB ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-3-020ZB ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-3-021ZB ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
-FIM-3-022ZB ดูแลรักษา Recorder
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ