หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-3-016ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถอธิบายระบบการทำงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของ Recorder และอธิบายวิธีการใช้งาน Recorder ได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1010601 จำแนกประเภทของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 1. ระบุประเภทของRecorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของRecorder
1010601 จำแนกประเภทของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. จำแนกส่วนประกอบของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของRecorder
1010601 จำแนกประเภทของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 3. อธิบายระบบการทำงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของRecorder
1010601 จำแนกประเภทของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 4.อธิบายวิธีการใช้งาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของRecorder
1010602 ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 1. ระบุวิธีการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของRecorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
1010602 ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์ Recorder2. ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Recorder 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์ Recorder และการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Recorder2. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตามใบสั่งงาน    โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

จำแนกประเภท Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยการระบุประเภทของ Recorder จำแนกส่วนประกอบ อธิบายระบบการทำงาน และอธิบายวิธีการใช้งานได้ถูกต้องตามประเภทของ Recorder รวมทั้งสามารถตรวจความพร้อมของ Recorder ด้วยการระบุวิธีการตรวจสภาพและดำเนินการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ได้อย่างถูกต้อง

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียม และการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงลงในแถบวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น

          2. ประเภท Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิ Recorder ประเภทที่มีจอแสดงผลในตัว (Sound Device) หรือ Recorder ประเภทที่ไม่มีจอแสดงผลในตัว (AJA) เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน ยินดีต้อนรับ