หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -XMYI-050A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถบันทึกภาพ (Record) ด้วยการกดบันทึกภาพด้วย Recorder Table บันทึกรายงาน VDO Report ในขณะถ่ายทำ และ Playback ภาพที่ทำการบันทึกได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์ ตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report เพื่อจัดส่ง Media Recorder ให้กับ Data Wranglerได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1011001 บันทึกภาพ (Record) 1. กดบันทึกภาพด้วยRecorder Table ได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทค และคัตที่ถ่ายทำ 153780
1011001 บันทึกภาพ (Record) 2. บันทึกรายงาน VDO Report ในขณะถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทคและคัตที่ถ่ายทำ 153781
1011001 บันทึกภาพ (Record) 3. Playback ภาพที่ทำการบันทึกได้ถูกต้องรวดเร็วตามคำสั่งของผู้กำกับหรือหัวหน้างาน 153782
1011002 จัดส่ง Media Recorder 1. ตรวจสอบจำนวนไฟล์ที่ทำการบันทึกไว้ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน 153783
1011002 จัดส่ง Media Recorder 2. ตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน 153784
1011002 จัดส่ง Media Recorder 3. ดำเนินการจัดส่ง Media Recorder ให้กับ DataWranglerได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 153785

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการบันทึกภาพด้วย Recorder Table2. ทักษะทางการ Playback ภาพ3. ทักษะทางการตรวจสอบไฟล์ และบันทึกรายงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านประเภท และระบบการทำงานของ Recorder2. ความรู้ด้าน VDO Report และ Media Recorder 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

          2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

          2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยกดบันทึกภาพด้วย Recorder Table และจดบันทึกรายงาน VDO Report ในขณะถ่ายทำได้ตามจำนวนเทค และคัตที่ถ่ายทำ สามารถกด Playback ภาพที่ทำการบันทึก รวมทั้งตรวจสอบจำนวนไฟล์ และตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report ที่ทำการบันทึกไว้ตามใบสั่งงาน ก่อนจะดำเนินการจัดส่ง  Media Recorder ให้กับ Data Wrangler

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตั้งแต่การบันทึกภาพ Playback รวมถึงตรวจสอบจำนวนไฟล์และตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. Recorder Table (หรือ Recorder) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงลงในแถบวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น

          2. VDO Report หมายถึง การจดบันทึกรายละเอียดการบันทึกภาพจาก Recorder

          3. การ Playback ภาพ หมายถึง การเปิดย้อนภาพที่บันทึกไว้ใน Recorder ให้ผู้กำกับตรวจเช็ค

          4. Media Recorder หมายถึง อุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการบันทึกภาพ

          5. Data Wrangler หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่โอนถ่ายไฟล์ภาพหรือไฟล์ข้อมูลจากกล้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แบบทดสอบข้อเขียน

          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ