คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบด้านเคมีมีกระบวนการคิดและ สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี (เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter), เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter), เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV/Vis spectrophotometer)) จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ สามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้งานการสอบเทียบด้านเคมี สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านเคมีแก่ผู้อื่นได้ สามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตลอดจนแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. ผู้สมัครต้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีอย่างน้อย 1ปี โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่นสถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ของสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีชั้น 3 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบด้านเคมี ชั้น 3 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

          4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบด้านเคมี ชั้น 3 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (ประกอบด้วยสำเนาใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง สำเนาการมอบหมายงาน สำเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ สำเนาการบันทึกผลการสอบเทียบ สำเนาการทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง) มาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบด้านเคมี ชั้น 3

          5. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 3 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบด้านเคมี ชั้น 3 ทั้งหมด 6 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-FCST-147B ประเมินและหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด
TAA-FUNZ-148B ปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-YXXF-167B สอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นกลาง
TAA-CYMO-168B จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
TAA-WIGT-169B การทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง
TAA-XZIS-170B ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบ การใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องมือวัดแก่ผู้รับบริการ และสามารถประเมินผลการวัด เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ