คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านเคมีตามที่กำหนดไว้ ความสามารถในการใช้งาน เครื่องมือวัดทางด้านเคมี (เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ/หรือเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter)) เครื่องมือมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง (Reference materials) และเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. ผู้สมัครต้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีอย่างน้อย 1ปี โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่นสถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ขอสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีชั้น 2 หรือ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบด้านเคมี ชั้น 2 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

          4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบด้านเคมี ชั้น 2 โดยต้องมีใบรับรองผลงาน และแฟ้มสะสมผลงาน (สำเนาใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง สำเนาการบันทึกผลการสอบเทียบ) มาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการหรือหลักฐานการปฏิบัติงาน ที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีชั้น 2

          5. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 2 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบด้านเคมี ชั้น 2 ทั้งหมด 5 หน่วย โดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วย และหน่วยสมรรถนะทางเลือก อย่างน้อย 1 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-MWAU-145B ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
TAA-XJBU-146B ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
TAA-LXEY-164B ใช้งานเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง
TAA-QRUS-165B สอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
TAA-SYWG-166B สอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ