คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้ ทักษะทางความคิด และปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ตามที่กำหนดไว้มีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบความถูกต้องของผลการวัด และมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ สามารถตรวจสอบรายงานผล ใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จัดทำเอกสารขั้นตอนการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอการรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 สามารถให้คำแนะนำและสอนงานการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์แก่ผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ขอสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 4 หรือ

          2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 4 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 4 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ชั้น 4

          4. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 4 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะไม่น้อยกว่า 3 หน่วยสมรรถนะ โดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก อย่างน้อย 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

2. ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-WYIY-149B ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-BYCK-116B จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต
TAA-VKEZ-117B จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
TAA-MEOL-118B จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องกระตุกหัวใจ
TAA-JRSS-119B จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ
TAA-NCJN-120B จัดทำเอกสารคุณภาพและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการทดสอบหรือสอบเทียบ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0293-A : มหาวิทยาลัยรังสิต

ยินดีต้อนรับ