คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะชั้นฝีมือเฉพาะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ตามที่กำหนดไว้ สามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือที่ใช้ในงานทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ คำนวนผลและจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ หรือรายงานผล สามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ สามารถแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น และมีอายุไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ขอสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 3 หรือ

          2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 3 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 3 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ชั้น 3

          4. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 3 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะไม่น้อยกว่า 3 หน่วยสมรรถนะ โดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก อย่างน้อย 1 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

2. ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-FCST-147B ประเมินและหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด
TAA-FUNZ-148B ปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-AOVV-111B รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต
TAA-WFHU-112B รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
TAA-ASDV-113B รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบ เครื่องกระตุกหัวใจ
TAA-ETGL-114B รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ
TAA-KAIY-115B รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0293-A : มหาวิทยาลัยรังสิต

ยินดีต้อนรับ