คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ มีทักษะอยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย งบประมาณ ทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์ สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหางานที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างอิสระเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มดำเนินการสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์ สามารถวิจัยหรือรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่แตกต่างเพื่อพัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่ กลยุทธ์ใหม่ กระบวนการใหม่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้วิกฤตปัญหาและพัฒนางานบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์ในอนาคต แสดงออกถึงภาวะผู้นำและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 6 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์

2.ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 6 โดยต้องมีประสบการณ์บริหารการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 8 ปี

3.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินสำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 15 ปีโดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินของอาคารเพื่อการพาณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของอาคารเพื่อการพาณิชย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-COM-6-104ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-COM-6-105ZB บริหารรายรับและรายจ่าย
ASM-COM-6-106ZB ดำเนินการจัดทำงบประมาณ
ASM-COM-6-107ZB บริหารจัดการทรัพย์สินและการเงิน
ASM-COM-6-108ZB ดำเนินการตรวจสอบภายใน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ