คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ( Data Science) ระดับ 5 จะมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ กระบวนการทางสถิติ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ มีทักษะในระบุประเด็นสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อกำหนดความต้องการข้อมูล มีทักษะการจัดทำโครงการจัดหาข้อมูล สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆทั้งในรูปแบบรายงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสู่การสร้างชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และคัดเลือก/สร้างโมเดลการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและประเด็นสำคัญจากข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลและกำหนดแนวทางจัดการปัญหา รวมถึงสามารถ จัดการปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย มีเทคนิคในการประยุกต์หลักการในการแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ สามารถใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพงานได้ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานและรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
 1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) ระดับ 5
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีแระสบการณ์บริหารจัดการข้อมูลอย่างน้อย 1 โครงการ หรือ
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
  • ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 4 หรือ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 4 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) ระดับ 5
  • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5 จำนวน 4 หน่วย
 3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่นนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-DTS-5-058ZB เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
ICT-DTS-5-059ZB เลือกเทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่มีผู้สอน
ICT-DTS-5-060ZB สร้างแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะห์แบบมีผู้สอน
ICT-DTS-5-061ZB สร้างแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่มีผู้สอน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0176-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล
CB-0348-A : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ยินดีต้อนรับ